Dark Mode :

(+66) 34 886148 156
Text Size :
TH EN

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ฟิชเมท

แบรนด์ : ฟิชเมท
รายละเอียด : อาหารปลาดุก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :
  • ImmuneTEQC 
  • พรีไบโอติก
  • Digestibility & Cookness
  • Omega 3 & 6
  • สารสีจากธรรมชาติ (สีเหลืองจากดอกดาวเรือง)
น้ำหนักสุทธิ : 20 กก.

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด/ระยะการเจริญเติบโต โปรตีน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
ไขมัน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
กาก
(ไม่สูงกว่า, %)
ความชื้น
(ไม่สูงกว่า, %)
ลักษณะอาหาร
ฟิชเมท 461 ขนาดเล็ก อายุ 30 -45 วัน 32 5 6 12 เม็ดลอย
ฟิชเมท 462 ขนาดกลาง อายุ 1.5 - 3 เดือน 30 4 8 12 เม็ดลอย
ฟิชเมท 463 ขนาดใหญ่ (>3 เดือน) 26 4 8 12 เม็ดลอย

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมวิชาการ / ฝ่ายการตลาดและขาย