Dark Mode :

(+66) 34 886148 156
Text Size :
TH EN

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

วานาแมก

แบรนด์ : วานาแมก

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด/ระยะการเจริญเติบโต โปรตีน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
ไขมัน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
กาก
(ไม่สูงกว่า, %)
ความชื้น
(ไม่สูงกว่า, %)
ลักษณะอาหาร
วานาแมก 201 ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ 1 (1.2 - 2.5 cm) 35 3 4 12 เกล็ดจม
วานาแมก 202 ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ 2 (2.5 - 3.5 cm) 35 3 4 12 เกล็ดจม
วานาแมก 202S กุ้งเล็ก (1.0 - 3.0 g) 35 3 4 12 เม็ดจมขนาดเล็ก
วานาแมก 203P กุ้งเล็ก (1.5 - 5.0 g) 35 3 4 12 เม็ดจมขนาดเล็ก
วานาแมก 204S กุ้งรุ่น (4.0 - 10.0 g) 35 3 4 12 เม็ดจม
วานาแมก 205 กุ้งใหญ่ (>19 g) 35 3 4 12 เม็ดจม

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมวิชาการ / ฝ่ายการตลาดและขาย